نخستين بازي مقابل لکوموتيو

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

استقلال براي اولين بار رو در روي لكوموتيو قرار گرفت. استقلال تهران در حالي رو در روي لكوموتيو ازبكســتان قرار گرفت كه تاكنون در برابر اين تيم بازي نكرده بود. اســتقلال در 4 تقابل قبلي مقابل تيمهاي ازبكســتاني تنها يك شكســت داشــت و دو برد و يك مســاوي در كارنامهاش ثبت شده بود. اين آمار خوبي براي استقلاليها قبل از بازي به حساب ميآمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.