تمام بازيکنان در اردو

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سرمربي اســتقلال ترجيح داد تا چند ســاعت مانده به شــروع بازي با لكوموتيو فهرســت 18 نفره تيم خود را نگه دارد. بــا نظر عليرضا منصوريان در پايان تمرين ديــروز هيچ بازيكني از فهرســت اين تيم خط نخورد و تمام بازيكنان در اردوي شــب قبل از بازي با لكوموتيو شركت كردند و منصوريان در رختكــن 18 بازيكن تيمش را براي بازي با لكوموتيو انتخاب كرد و نام چند بازيكن را از فهرست تيمش خط زد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.