آشتياني:پرسپوليسدرقطربازندهنخواهدبود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

ابراهيــم آشــتياني در مــورد ديــدار پرسپوليس و الريان گفت :«پرسپوليس در ليگ برتر يك ســروگردن از نظر فني از همه تيمها بالاتر است. در آســيا هم به نظر من اين تيم ميتواند به راحتي به جمع 4 تيم برتر آســيا برسد. در قطر هم مقابل الريان بازنده نخواهد شد حتي شانس پيروز شدن هم دارد».

وي افزود:«مســاوي در خانــه حريــف هم نوعي موفقيت اســت با ايــن حال به نظر من شــاگردان برانكو به راحتــي ميتوانند از گروهشــان صعــود كنند و بــه مرحله بعدي برسند. بايد بگويم برانكو در پرسپوليس بسيار خوب كار كرده است و از بازيكنان پرسپوليس بــه خوبي بــازي ميگيرد و آنهــا را به خوبي در تيم جابهجا ميكند. شــما ببينيد فرشــاد احمــدزاده را به دفاع چپ ميبــرد و اين كار را بــا دو هدف انجام ميدهد. هم ميخواهد از قدرت تهاجمي احمدزاده اســتفاده كند و هم ميداند حريفان مقابل پرسپوليس دفاعي بازي ميكنند و به همين دليل ميخواهد با 3 دفاع مقابل حريف قرار بگيرد. برانكو يك شطرنجباز حرفهاي است.»

مدافع راست سابق پرسپوليس گفت: «در ليگ قهرمانان آســيا در كشورهاي غربي بهتر از پرسپوليس و الهلال من تيمي را نديدهام و مطمئنم پرسپوليس از گروهش صعود ميكند اما در مصاف با تيمهاي شرق آسيا ممكن است با مشكل مواجه شــود با اين حال بايد بگويم پرســپوليس بعد از يك دهه تبديل به تيمي قدرتمند و جاندار شــده كه انتظارات به حق هوادارانش را به خوبي برآورده ميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.