ترابيان:پرسپوليسراحتميتواندصعودكند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

رضــا ترابيان با اشــاره بــه اينكه در دوحــه از پرســپوليس انتظــار بــرد دارد درباره الريان گفت:«من ســابقه بازي مقابل اين تيــم را دارم. آنها در حــال حاضر تيم بســيار خوبي دارند اما موضوعي كه وجود دارد اين اســت كه اكثــر تيمهاي عربي به دنبال جنجالسازي و به حاشيه بردن بازي هستند تا تيم مقابل را از نظر روحي رواني بــه هم بريزند. به نظر من خوب اســت كه بازيكنان پرســپوليس نسبت به اين مساله هوشــيار باشــند و وارد ايــن جنجالها و حاشيهها نشوند چون بازيكنان پرسپوليس از نظر فني كامــلا توانايي غلبه بر اين تيم قطري را دارند. نتايج پرســپوليس به خوبي نشــان دهنده وضعيت اين تيم است و فكر ميكنم كه اگر مشكل خاصي به وجود نيايد پرسپوليس برنده از زمين بيرون بيايد».

ترابيان در پاســخ به اين سوال كه آيا پرســپوليس ميتواند از اين گــروه صعود كرده و حتي به مراحل بالاتر ليگ قهرمانان آسيا برود، گفت: «به اعتقاد من پرسپوليس ميتواند راحت از اين گروه صعود كند و اين موضوع ما را به آينده اميدوار كرده است اما بايد اين را در نظر داشت كه پرسپوليس نياز به دو ســه بازيكن ديگر دارد تا تيم كاملي شود كه البته من شنيدهام با بازيكنان فصل بعد توافقات نهايي صورت گرفته اســت. از طرفي با تقويت تيم و حفظ اســتخوانبندي پرســپوليس ميتواند براي سال آينده هم نتايج خوبش را ادامه دهد و به مراحل بالاي ليگ قهرمانان برسد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.