فنونيزاده:آقايگرشاسبي،صدقهنميخواهيم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

مرتضي فنوني زاده پيشكســوت باشــگاه پرســپوليس در واكنــش به اظهارنظــر يكي از اعضاي هيات مديره باشــگاه پرسپوليس مبني بر پرداخت 20 ميليون به پيشكســوتان طلبكار گفت: «آقــاي گرشاســبي ما نيازمنــد صدقه نيســتيم. حقوحقوقمان را بدهيد. من و ديگر پيشكســوتاني كه از چند فصل پيش از باشگاه طلبكاريــم دنبال پــول اضافه نيســتيم و تنها خواســتهمان اين اســت كــه حقوحقوقمان را بدهند. فكر نميكنم اين خواســته زيادي باشد. جواب زحمــات ما اين حرفها نيســت و بهتر اســت جاي اين صحبتها پولمــان را بدهند ». فنونيزاده گفت: «پرسپوليس در اين فصل عالي نتيجه گرفته. همه ما پيشكسوتان عاشق تيممان هســتيم و براي موفقيت تيــم محبوبمان هر كاري ميكنيم اما واقعيت اين است كه مسوولان باشگاه پرسپوليس پشــت موفقيتهاي برانكو و تيمش مخفي شدهاند و با رابطه به كار خود ادامه ميدهند. آنها بايد بدانند كه عمر حضورشان در اين باشگاه بهزودي به پايان ميرسد و در آينده همه متوجه خواهند شــد كه مديريت اين افراد به چه شــكل بوده است.» فنوني زاده با اشاره به اينكه كل طلب پيشكســوتان 70 ميليون تومان نميشــود گفت: «يكسري از مســوولان باشگاه پرســپوليس دنبــال تخريب پيشكســوتان اين باشگاه هستند، در حالي كه اگر خودشان دو ماه از باشگاه حقوق نگيرند حاضر نيستند يك لحظه هم به كارشان ادامه دهند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.