لادروپ: الهلال و پرسپوليس به ما فرصت صعود نميدهند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

ميشل لادروپ، سرمربي دانماركي و 52 ســاله الريان در نشســت خبري قبــل از بازي مقابل پرســپوليس گفت: «اين سومين بازي ما در ليگ قهرمانان آسيا است و مقابل تيم قدرتمندي قرار خواهيم گرفت كه صدرنشين ليگ ايران اســت. پس از قرعهكشي مرحله گروهي ليگ قهرمانان فهميدم ما به خاطر حضور دو تيم الهلال و پرسپوليس در گروه كه جزو بهترين تيمهاي آســيا هستند، در ســختترين گروه قرار گرفتهايم و پيش خــودم گفتم اين تيمها فرصت صعود را به صعود الريان نخواهند داد.»

لادروپ ادامــه داد: «ما در اولين بازي خود موفق شــديم بــه پيروزي برســيم ولي در بــازي دوم خود مقابل الهلال باختيــم و الان اميدواريم مقابل پرســپوليس پيروز شــويم. مهمترين بازيها در ليگ قهرمانان آسيا بازيهاي خانگي اســت در نتيجه پيروزي مقابل پرســپوليس اهميت بالايي دارد. كار ما براي صعود به مرحله بعد بسيار سخت است اما با تمام قدرت بعد براي راهيابي به مرحله بعد تلاش خواهيم كرد. من از عملكرد تيمم در چند هفته اخير راضي هســتم چه به مرحله بعد راه پيدا كند يا نه.»

دانيــال گومــو، هافبــك مهاجم گينهاي الاصــل تيم الريــان كه البته پاسپورت قطري دارد ديروز در نشست خبري درباره بازي امروز گفت: «خيلي خوب قــدرت رقيب را ميشناســيم و ميدانيم بازي ســختي اســت ولي ما با تمام قــدرت براي اين بــازي آماده هستيم. در هفته اخير به بهترين شكل ممكن تمريــن كرديم تا بتوانيم نتيجه مطلــوب را در اين بازي كســب كنيم. مــا از بازيهاي گذشــته خود در ليگ قهرمانان آســيا تجربه خوبي را كسب كرديم. مــا از هر بازي يــاد ميگيريم تا در بازيهــاي آينده نتايج مطلوب را كسب كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.