انصاري نرسد، بازي پرسپوليس به هم ميريزد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

بــا وجود آنكه محمــد انصاري در تمرين روز شــنبه پرسپوليس در دوحه در ميانه راه از ناحيه زانو احســاس درد كــرد و از تمرين گروهي جدا شــد اما گفته ميشود او به بازي امروز ميرسد. انصاري در نيمي از تمرين روز شــنبه بــا ميثم عليپــور فيزيوتــراپ تيم دور زمين نــرم دوي كــرد و وضعيتش در تمرين آخر مشــخص ميشــد. مدافع مليپــوش پرســپوليس در پايان ديدار مقابل اســتقلال خوزســتان بــه دليل درد در اوليــن تمرين ريكاوري اين تيم با كادرپزشــكي تمرينــات اختصاصي را پشت سر گذاشــت. اين اتفاق باعث شــد تا رســانههاي قطري از احتمال غيبــت اين بازيكن مقابــل الريان خبر دهند. ديروز و ســاعاتي قبل از تمرين آخر گفته ميشد انصاري مشكلي براي همراهي تيمش ندارد اما اگر اين اتفاق نيفتد پرسپوليس و برانكو در خط دفاع مشكلاتي جدي خواهند داشت چون در ايــن صورت ماهيني بايد به دفاع مياني برود و احتمــالا ربيع خواه يا احمدزاده در دفاع چپ بازي كنند كه اين مســاله تغييراتي در سبك بازي پرسپوليس به وجود ميآورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.