قطريها نگران طارمي؛بايد مراقب اين بازيكن بود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

پرسپوليس در بازي قبلي خود در آسيا با درخشش وحيد اميري و مهدي طارمــي مقابل الوحده با نتيجه 3 بر 2 به برتري رســيد و همين مساله باعث نگراني قطريها شــده اســت. نشريه «اســتاد الدوحه» در شماره امروز خود در گزارشــي به عملكرد مهدي طارمي اشــاره كرده و نوشــته است: «بهترين بازيكن پرســپوليس مهــدي طارمي اســت كه بعد از ساســان انصــاري با 12 گل در رده دوم بهتريــن گلزنــان ليگ ايران اســت.» (اين ادعاي استاد الدوحه درســت نيست چرا كه طارمي و انصاري در ليگ ايران 13 گل به ثمر رساندهاند(. پرســپوليس بازيكن گلزن ديگــري به نام وحيــد اميري دارد كه در ليــگ ايران 6 گل به ثمر رســانده است. در ادامه اين گزارش آمده است: «طارمــي از دو بــازي خــود در ليگ قهرمانان آســيا دو گل به ثمر رسانده است و بايد مراقب اين بازيكن بود؛ اين چيزي اســت كه خط دفاعي الريان آن را انجام خواهد داد.»

بخش ديگــري از اين گزارش هم به صحبتهاي گذشته برانكو اختصاص دارد. در ايــن بخش بــا عنوان «برانكو و پرســپوليس از الريان ميترســند»، صحبتهاي سرمربي پرسپوليس درباره ســختي كار در اين گروه در مواجهه با الوحده، الهلال و الريان آمده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.