زكيبا: بايد به هر نحوي شده احتمال صعودمان را حفظ كنيم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

در آســتانه مصاف حساس الريان و پرسپوليس در هفته سوم ليگ قهرمانان آســيا بازيكن تيم قطري مدعي شد او و هم تيميهايش از هر نظر آماده موفقيت در چالش بــزرگ پيش رو هســتند تا شــانس صعودشــان از اين گروه را بالا ببرند. خالد زكيبــا در همين ارتباط به سايت باشــگاه الريان گفت: «مصمم به كســب هر سه امتياز بازي با پرسپوليس هســتيم و در اين راه انگيزه و اعتماد به نفس خوبي داريم چون بايد به هر نحوي شــده شــانس صعودمان را از اين گروه حفظ كنيم ».

اين بازيكن با اشاره به اينكه در راه رســيدن به مراحل بعدي برتري مقابل پرســپوليس از اهميت زيادي برخوردار اســت، افزود: «پرســپوليس را به خوبي ميشناســيم و ميدانيــم حريفي كاملا قدرتمنــد و قابــل احترام اســت اما ما نياز داريــم كه اين بــازي خانگي را به ســود خود به پايان برســانيم تا شانس رسيدن به مرحله بعدي را داشته باشيم. اميدوارم در اين راه شاهد حضور پرشور تماشــاگران مان در ورزشگاه جاسم بن حمد باشيم چون حضور آنها ميتواند به ما نيروي ويژهاي بدهد».

زكيبا در حالــي از هواداران تيمش بــراي حضور در ورزشــگاه دعوت كرده كه بعيد است نيمي از ورزشگاه 11500 نفري السد پر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.