نامه كسر امتياز نيامده

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

در حالي كه چندي اســت اعلام ميشود به دليل شــكايت ژوزه ممكن است از پرســپوليس امتياز كسر شود ديــروز مهدي تاج در خــلال صحبت هايــش اعلام كرد هيــچ نامهاي مبني بر كســر امتياز از پرسپوليس به دست فدراسيون نرسيده است: «چنين نامهاي به ما ابلاغ نشــده است. پرسپوليس در حال كار كردن روي پروندههايش است و سعي خود را ميكنيم تا چنين اتفاقي براي اين تيم رخ ندهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.