اميري مصدوم است؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

وحيــد اميري كه مقابــل الوحده مصدوم شــد بعــد از محروميت مقابل نفــت تهــران در ديــدار با اســتقلال خوزســتان بــه ميدان رفــت اما حالا صحبــت از ابهام دربــاره حضور او در بــازي امروز اســت. البتــه اميري در تمرينات دو سه روز اخير حضور داشته و مشخص نيست شايعه مصدوميت او از كجا ميآيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.