اجلاس آسيايی سيزم آغاز شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پنجمين اجلاس آســيايي ســيزم با حضور 18 كشور آســيايي از روز گذشــته در تهران آغاز شد. اجلاسي با هدف ترويج شعار صلح و دوستي در ورزش كه توســط نظاميان بر پا ميشود. در اين اجلاس برنامههاي مختلف و راهكارهاي بهتر برگزار شدن مسابقات سيزم مورد ارزيابي قرار ميگيرد.

بــه همين بهانه فرهاد نفرزاده، نماينده نيروهاي مســلح در ســيزم، از برنامههاي جهاني ســيزم در ســال آينده خبر داد. نفرزاده گفت: «در سال آينده رويدادهاي بســيار مهمي از جمله رقابتهاي قهرماني نظاميان جهان داريم كه در رشتههاي كشتي، سهگانه، پنجگانه، واليبال ساحلي، جهتيابي، دوي صحرانوردي و اســكي و تيروكمان از خردادماه در كشــورهاي برزيل، ايتاليا، ليتواني، اتريش و روسيه و آلمان آغاز و تا آذرماه ادامه دارد.»

او ادامه داد: «همچنين در ســال 2۰18 بازيهاي دانشجويان سيزم را پيشرو داريم كه در1۰ رشــته ورزشــي به ميزباني اندونزي برگزار ميشود و ششــمين دوره المپيك سيزم نيز در ســال 2۰1۹ به ميزباني كشور چين در 3۰ رشــته ورزشــي و با حضور 133 كشور برگزار ميشود و ما هم تلاش ميكنيم تا با بهترين نفرات در اين رقابتها حضور پيدا كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.