مهدي مهدوي: يكي از سختترين قهرمانيها بود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كاپيتــان تيــم بانــك ســرمايه رقابتهاي امســال را يكي از سختترين ليگهاي واليبال در طول ادوار برگزاري بازيها دانست.

مهدي مهدوي پــس از پيروزي بر پيكان و كسب عنوان قهرماني ليگ برتر واليبال گفت: «بازي حساسي بود اما ما كاملا بر بازي ســوار بوديــم و در نهايت توانســتيم مزد زحمتهايمان را بگيريم. هر چند در گيــم اول دو تيم واقعا پا به پاي هم پيش رفتند، ولي ما توانستيم با بردن اين ست حساس تقريبا فشارها را از خود كم كنيم و اين فشار را به حريف انتقال دهيم. خوشــبختانه همه بچهها و جايگزينها در ســطح بالا بازي كردند و توانستيم پيكان را كه تيم قابل احترامي است شكست دهيم».

پاســور ســابق تيم ملي ادامه داد: «قبل از شروع بازيها هدف ما قهرماني بــود و برنامهريــزي مربيان و باشــگاه براي قهرماني بود. خوشــحالم در پايان بازيها توانســتيم به اهدافمان برسيم. ليگ امســال به دليل پيشرفت بازيكنان واقعا ســخت بود و در طــول ادوار ليگ امســال يكي از سختترين سالها براي قهرماني بود ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.