كارخانه: قهرماني حقمان بود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيم واليبال بانك سرمايه، تيم بودن و با برنامه پيش رفتن را رمز قهرماني تيمش دانســت. مصطفي كارخانــه درباره پيــروزي 3 بر صفــر برابر پيــكان و قهرماني در ليگ برتر واليبــال گفت: «ابتدا خوشــحالم كه دو ســال پياپي قهرمان شــديم. اين قهرماني را بــه هواداران و مديريت كه همــواره ما را حمايت كردند تبريك ميگويم. ما واقعا باثبــات بوديم و تنها دو باخت داشــتيم كه يكي در نيمفصــل اول و ديگري در نيمفصل دوم بود. واقعيت اين است كه در ابتداي ليگ ما يكسري بازيكن خسته از تيم ملي تحويل گرفتيــم و تقريبا در نيمفصــل دوم و بازيهاي پليآف به شــرايط خوب رســيديم و توانستيم حريفان را شكست دهيم. ما براي قهرماني زحمت كشيديم و لياقت كسب اين عنوان را داشتيم».

او به تراكم بازيكنان خوب در دو تيم پيكان و بانك ســرمايه و تاثيرات آن نيز اشــاره كــرد: «در سالهاي پيش هم تيمهاي ديگــر ســتارهها را جذب كرده و قهرمان شــدهاند. امســال مــا هــم همين كار را كرديــم. ســتارهها سرنوشت قهرماني را تعيين ميكنند. ما باشــگاههايي داريم كه هنوز قسط سال پيششان را ندادهاند. پس شــما چطور انتظار داريد كه بازيكــن تيم ملي در چنين تيمهايي بــازي كند؟ خرج كردن پول توسط باشگاهها در سالهاي اخير يكي از عوامل پيشرفت واليبال در كشور بوده است.»

او همچنيــن درباره شكســت پيكان بدون امير غفور نيز ميگويد: «غفور يكي از ستارههاي واليبــال ايران اســت اما ما در ايــن فصل دو بار پيكان را با امير غفور شكست داديم. ما اسب خود را براي قهرماني زين كرده بوديم و به اين مسائل توجه نميكرديم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.