نفت برد، پترو به الرياضي باخت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در اولين روز رقابتهاي بسكتبال جام باشــگاههاي غرب آسيا در اردن، نمايندگان ايــران ديدارهاي خود را با يك برد و يــك باخت آغاز كردند. نخســتين نماينده ايــران كه در اين بازيها به ميدان رفــت، نفت آبادان بود كه توانســت در يك بازي آسان حريف فلســطيني خود را از پيش رو بردارد.

نفتيها در اين ديدار توانســتند رام ا... فلسطين را 6۹ بر 58 از پيش رو بردارند تا در اولين تجربه خود در اين بازيها به پيروزي برسند.

از ديگر تيمهــاي ايراني در اين مسابقات پتروشيمي برابر تيم مدعي الرياضي لبنان قرار گرفت. ديداري كه از همان ابتدا مشــخص بود پترو كار بسيار دشواري در آن دارد. در نهايت هــم اين الرياضي بود كه با انجام يك بازي سراســر برتر، حريف خود را با حساب 85 بر 66 از پيش رو برداشت و براي همه تيمهــاي حاضر در اين بازيها خط و نشان كشيد.

در اين ديــدار دنيل جانســون و بهنام يخچالي بــا 22 و 18 امتياز بهترينهاي پتروشــيمي بودند و امير سعود هم با 3۰ امتياز بهترين بازيكن الرياضي و مســابقه بــود. ديگر تيم ايران يعني شــيميدر در روز اول اين رقابتها استراحت داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.