حامي مالي دستمان را در حنا گذاشت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييــس هيــات بســكتبال فارس ميگويد براي حل مشــكلات مالي تيم حتي هزار تومان هم در استان فارس به ما كمك نكردند.

فريــدون رييســی در مــورد كنار گذاشتن تيم هيات بســكتبال فارس از ليگ برتر و لغو ديدار با شــهرداري اراك ميگويد: «قرار اســت با مشحون در اين زمينه صحبت كنم. ما اعلام كرده بوديم كه بازي روز دوشــنبه با شهرداري اراك را نميتوانيــم برگــزار كنيم چون كلا 4 بازيكن ســالم داريم.» او ادامه ميدهد: «بــا 4 بازيكن چطور ميتوان بازي كرد؟ ما در ديدار بــا نفت آبادان هم به همين دليل بازي نكرديم و كاري از دســتمان برنميآيد.» رييس هيات بسكتبال فارس به مشــكلات مالــي اين تيم نيز اشــاره ميكنــد: «هــزار تومان هم در اســتان بــه ما كمــك نكردند و همــهاش وعده و وعيــد بود. يك ماه از رياســت من در هيات ميگذشــت كه تيم را راهي ليگ برتر كرديم و اميــدوار بوديم كه كمكي ميكننــد اما اينطور نشــد.» رييســي همچنين ميگويــد: «چند بازي از ليگ برتر هم ميگذشت كه لوله آ. اس حامي مالي تيم خودش را كنار كشــيد و دست مــان را در حنا گذاشــت. قــرار بود دو بازيكن خارجي به كمك آنها بياوريم، نه تنها نيامدند، بلكــه در اين اواخر معضل كمبود بازيكن هم به سراغمان آمد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.