باخت ايران در نخستين بازی برابر چين

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملي هندبال بانوان كشــورمان در نخستين ديدارش در رقابتهاي قهرماني زنان آســيا به مصاف چين رفت كه با نتيجه 33 بر 8 مغلوب حريف قدرتمند خود شد.

شقايق باپيري )3 گل(، مريم يوسفي )2 گل(، الناز رمضان پور )2 گل( و فاطمه موســوي گلزنان ايران در اين مسابقه بودند. در اين بازي چين 44 شــوت به دروازه ايران داشــت و ايران 26 بار دروازه چينيها را هــدف قرار داد. چين از هــر 2 دروازهبان خود در اين بازي اســتفاده كــرد. دروازهبان اصلي چينيهــا ژيائو هوآ در اين بازي با ســيو 14 از 18 و عملكرد فوق العاده 78 درصدي در ســيو ضربات ايران، نقش مهمي در پيروزي چين ايفا كــرد. فاطمه خليلي دروازهبان ايران 11 ســيو داشــت كه اين آمار 25 درصد شــوتهاي زده شده به دروازه ايران بود تا مانع گلهاي بيشتر حريف شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.