محمد موسوي: با شايستگي قهرمان شديم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرعتي زن تيم بانك سرمايه ميگويد متاسفانه برخي ميخواهند ارزش قهرماني مــا را پاييــن بياورند و دايــم بهانهگيري ميكنند و ميگويند زمين كج بود. محمد موســوي بعد از قهرماني بانك سرمايه در ليگ برتر واليبال گفت: «ســال گذشته و امسال تيم ما براي قهرماني در ليگ بسته شده بود و خوشحالم كه براي دومين دوره پياپي توانستيم قهرماني ليگ را به دست آوريم. خوشبختانه بازيكنان ما از نظر فني نمايش فوقالعادهاي در طول ليگ داشتند و با ارتبــاط خوبي كه ميان همه بازيكنان وجود داشت توانستيم قهرماني را به دست بياوريم.» ســرعتيزن تيم بانك ســرمايه ادامه ميدهد: «با تمام فراز و نشيبهايي كه در ليگ وجود داشت ما خوب بوديم و تنها با دو باخت قهرمان ليگ شديم. نتايج نشان داد كه بانك ســرمايه با شايستگي قهرماني ليگ را به دست آورده است.» او درباره اينكه گفته ميشود بانك سرمايه با بازيكنان مليپوش خود كار ســختي براي قهرماني نداشــت نيز گفت: «متاســفانه هم امســال و هم سال گذشــته برخي به ما كملطفــي ميكنند و ميخواهند ارزش قهرماني ما را پايين بياورند. دايم صحبت از كج بودن زمين و يا ناداوري است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.