شكسته شدن چهار ركورد شنا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بــا برگــزاري ركوردگيــري از شــناگران ردههاي ســني مختلف در اســتخر قهرمانــي آزادي، 4 ركــورد جديــد ثبت شــد. با توجــه به اعلام قبلي كميته فني شــنا، ركوردگيري از شــناگران ردههاي ســني مختلف روز گذشته در استخر قهرماني آزادي برگزار شــد. در پايان اين ركوردگيري بار ديگر شــناگران جــوان و با انگيزه كشور توانستند در آخرين رويداد سال 13۹5 سه ركورد ردههاي سني و يك ركورد ملي در چهــار ماده مختلف را بهبود ببخشــند. علــی جعفری، علی حميــدی، عرفانعاقلرفتار و مهدی انصاری شناگرانی بودند كه ركوردهای رده های سنی و ملی را شكستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.