مقصودلو بالاتر از دريني قهرمان شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهــاي شــطرنج قهرماني كشــور روز گذشــته به پايان رسيد و پرهام مقصودلو، شــطرنجباز جوان ايران توانســت عنوان قهرماني را به دســت بياورد. مقصودلو با كسب 7 امتياز توانســت بالاتر از ساير نفرات بايســتد و عنوان قهرماني را به خود اختصــاص بدهد. همچنيــن پوريا دريني با كسب ‪/6 5‬امتياز در جايگاه دوم قرار گرفت.به اين ترتيب پرونده رقابتهاي شــطرنج قهرماني آقايان كشور در سال ۹5 بسته شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.