همه چيز شفاف بود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

خزانهدار پيشين كميته ملي المپيك از جمله معدود افرادي است كه بعــد از برگزاري مجمع عمومي كميته ملي المپيك روبهروي خبرنگاران ميايســتد و صحبت ميكند. حرفهاي او از جنس حرفهاي هميشــگي اســت و خيلي چيزي دستگير شنوندهها نميشود.

محمــد علــي شــجاعي ميگويــد: «حسابرسي ســالهاي 93 و 94 در مجمع انجام شــد، گزارش حســابرس مستقل نيز براي اعضاي مجمع فرســتاده شــده بود تا مســائل با شــفافيت جلو برود. خوشبختانه مســائل مالي فــارغ از هرگونه شــبهه مالي به تصويب اعضا رسيد.»

رييــس فدراســيون تير و كمــان كه گزارشهاي مالي ارائه شــده، مربوط به زمان او بوده، توضيح بيشــتري درباره مسائل مالي نميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.