انتظار فدراسيون براي انجام تعهدات

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فدراسيون كشتي طي بيانيهاي قطعي شدن ميزباني آبادان در مسابقات جام جهاني كشتي فرنگي را اعلام كرد. متن اين بيانيه به شرح زير است:

«در فاصله 4۸ ساعت مانده تا آغاز رقابتهاي جام جهاني كشتي فرنگي و در حاليكــه برخي تيمها براي شــركت در مسابقات وارد كشورمان شــدهاند، فدراسيون كشــتي با اظهار اميــدواري مبني بــر اينكه مســوولان اســتاني تعهدات خود را به اتمام برســانند، قطعي شدن ميزباني جام جهاني در آبادان را اعلام كرد.

انتظار ميرود مسوولان استان خوزستان همچون مسوولان منطقه آزاد اروند به تعهدات خود در قبال ميزباني مسابقات طبق قولهاي داده به طــور كامل عمل نمايند تا مشــكلي بابت برگزاري اين رقابتها كه به دقت توســط اتحاديه جهاني كشــتي رصد ميشود، نداشــته باشيم. قطعا احترام به مردم عزيز خوزستان دليل اصلي واگذاري اين ميزباني به اين استان قهرمان پرور، آن هم با كمترين ميزان خواســته از مســوولان اســتاني خوزستان، نسبت به ساير اســتانها بوده است. سازمان مديريت كشــتي كشور اميدوار است با حمايتهاي پرشــور مردم عزيز خوزســتان و ايران از مليپوشان جوان و سرمايههاي المپيك ۲0۲0 كشتي فرنگي كشور، در مقابل حريفان قدرتمند خود، بتوانيم رضايت نسبي ملت شريف ايران را به دست آوريم.» رقابتهاي جام جهاني كشــتي فرنگي در حالي روزهاي ۲6 و ۲7 اسفندماه با حضور ۸ تيم برتر دنيا در ســالن كوثر آبادان برگزار ميشــود كه تيم ايران در مرحله مقدماتي به ترتيب با كشورهاي آلمان، روسيه و قزاقستان روبهرو خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.