حسنبيگي: قدم محكمي را در انتخابي تيم ملي كاراته برداشتم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ابراهيم حســنبيگي با عملكرد خوبــش در رقابتهاي انتخابي توانســت جواز حضــور در اردوي تيم ملي كاراته را به دست بياورد.

او درباره مسابقات انتخابي ميگويد: «من رقباي سختي در انتخابــي تيم ملي داشــتم و همه ميداننــد اين وزن با توجه به حضور مدعيان زياد يكي از سختترين وزنها براي رسيدن به پيراهن تيم ملي است. بازيكنان سرشناس و جوان زيــادي در اين وزن حضور دارند و هر كســي از ايران بتواند در ايــن وزن به عنوان بازيكن نهايي انتخاب شــود قطعا در مسابقات آتي ميتواند نتيجه بگيرد.»

حســن بيگي ادامه ميدهد: «سطح مســابقات انتخابي تيم ملي واقعا بالا بود و همه به دنبال ثابت كردن خودشــان بودنــد تا قدم اول را براي حضور در تيم ملي محكم بردارند. خدا را شــكر مــن نيز قدم اول را محكم برداشــتم و تا آخر نيز همين گونه ادامه ميدهم. اميدوارم بتوانم در مســابقات همبســتگي كشورهاي اســلامي پيراهن تيم ملي را در وزن 7۵ كيلوگــرم انفرادي برتن كنم و پرچــم ايران را به اهتزاز در بياورم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.