كلوپ: مقابل برنلي زيبا بازي نكرديم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

يورگن كلوپ مربــي ليورپول بعد از پيروزي خانگي 2 بر يك شاگردانش برابر برنلي در هفته بيستوهشتم ليگ برتر گفت تيمش ســرانجام توانســته شخصيت واقعياش را ثابت كند. كلوپ كه تيمش با اين برد 55 امتيازي شــد و جايگاه خــود را در رده چهارم جدول تثبيت كرد، گفــت: «اين بهترين بازي ما نبود و فوتبال زيبايي را در آن شاهد نبوديم. از لحاظ ارائه بازي زيبا، شــايد برنلي بهتر كار كــرد. آنها به همه چيز عــادت دارند. آنها بــراي توپهاي اول ميجنگند، بــراي توپهاي دوم آرايش بسيار خوبي دارند. برابر اين تيم اگر زود به گل نرسيد، مجبور ميشويد بجنگيد و همين اتفاق براي مــا رخ داد. اگر ما ميخواهيــم همين جايي كه هســتيم بمانيم، بايــد بازيهايمــان را ببريم. خيلي خوب است كه ما حتي در چنين شــرايطي هم بتوانيــم بازيهايمان را ببريم. در بازيهاي متوســط يا ضعيف، شــما به يكي دو چالش نيــاز داريد». كلــوپ ادامــه داد: «اميــدوارم كه در اين وقفــه دو هفتــهاي بازيهاي ملي تعدادي از بازيكنان مصدوممان از جمله هندرسون آماده شوند. او اما هفته آينده نميتواند برابر منچسترسيتي بازي كند. بايد بگذاريم كه او دوران ريكاورياش را به پايان برســاند. اميدوارم كه دو هفته ديگر بتواند به ما ملحق شود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.