چك: سانچس به باخت آرسنال نميخنديد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

پتــر چــك، دروازهبان آرســنال ميگويد خنده الكسيس سانچس روي نيمكت توپچيها در شــب بــازي برابر بايرنمونيخ، به شكست همتيميهايش نبوده است.

چك درباره جنجالهاي شكل گرفته درباره خنديدن همتيمي شــيليايياش روي نيمكت - زماني كه آرســنال 5 بر يك عقب بــود – گفت: «چيزي كه من در چهره الكســيس ديدم ناراحتي بود. ما داشــتيم ميگفتيم كــه اگر گل دوم را زده بوديــم همه چيــز تغيير ميكرد اما مردم ميگويند كه ما داشــتيم روي نيمكت ميخنديديم. نســبت دادن اين چيزها به الكســيس بسيار غيرمحترمانه است. متأسفانه هركسي با ديدن تصاوير برداشــتي كــه خــودش ميخواهد را انجام ميدهــد. ما بازيكنان ميدانيم كه الكسيس دقيقا چه چيزي گفت و اينكه او به اندازه همه ما ناراحت بود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.