باكا محروم ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

مهاجم كلمبيايــي تيم فوتبال ميــلان كه در شــب بــازي تيمش برابــر يوونتوس با داور درگير شــد، به احتمــال فراوان جريمــه خواهد شد. رســانههاي ايتاليايي از احتمال محروميت كارلوس باكا خبر دادهاند. در دقايق پاياني آن بازي كه يوونتوس 2 بر يك پيروز شــد، بازيكنان ميلان به تصميــم داويد ماســا، داور بازي براي اعلام يك پنالتي به سود بانوي پيــر واكنش تندي نشــان دادند كه اعتراضــات آنها هنوز بعد از بازي هم ادامه داشت.

در ايــن بين بــاكا، زننده تنها گل ميــلان بســيار عصبانيتــر از همتيميهايــش به نظر ميرســيد آنقدر كه وينچنزو مونتلا، سرمربي ميلان شخصاً دســت به كار شد تا جلوي او را براي درگير نشدن با داور بگيرد. پرخاشهاي مهاجم ســابق ســويا اما از چشم مسوولان كميته انضباطي فدراســيون فوتبال ايتاليا پنهــان نمانده اســت و حالا طبق ادعاي نشريه گاتزتا دلواسپورت قرار اســت براي او دو جلسه محروميت در نظر گرفته شود.

اين نشريه همچنين نوشته است كه يكــي از بازيكنان ميلان كه البته هويتش مشخص نشــده، روي ديوار تونل رختكــن ورزشــگاه يوونتوس كلمه «دزدها» را نوشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.