ايكاردي: تا آخر براي سهميه ليگ قهرمانان مبارزه ميكنيم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

مائورو ايكاردي كاپيتان اينتر گفت تلاش اين تيم براي رســيدن به ســهميه ليگ قهرمانان بعد از پيروزي 7 بر يك برابر آتالانتا از سر گرفته ميشود.

اينتر در رده چهارم قرار گرفته و براي رسيدن به سهميه ليگ قهرمانان كار ســختي در رقابت با رم و ناپولي در پيش دارد.

ايكاردي كه تعداد گلهايش در اين فصل را به عدد 2۰ رسانده، به ســايت اينتر گفت: «اين بهترين بازي فصل بود، مقابــل تيمي مثل آتالانتا كه نتايج خيلي خوبي گرفته، واقعا عالي بوديم. ما تا آخر براي قرارگرفتن در رده ســوم مبارزه ميكنيم ».

اينتر دو هفته قبل ۳ بر يك به رم باخت اما در دو بازي اخيرش ۱2 گل زده و 2 گل خورده تا آن ناكامي را فراموش كند: «ما بازي رم را پشــت سر گذاشتهايم و خودمان را بالا كشــيديم. پيولي ذهنيت تيم را عوض كرده و اين نوع بازي تصادفي نيســت و نتيجه كاري اســت كه مربي با تيم كرده. ممكن اســت گاهي به نتيجه نرسد اما در مجموع در مسير درست قرار داريم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.