داور بارسا- پاري سن ژرمن خبرساز شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

داور آلمانــي كه قضــاوت جنجالياش در ديــدار تيمهــاي فوتبــال بارســلونا و پاريســنژرمن در ليــگ قهرمانــان اروپا، ســروصداي زيادي به راه انداخــت، باز هم خبرســاز شــد. هنوز پسلرزههاي قضاوت جنجالــي دنيز آيتكين در بازي چهارشــنبه هفته گذشــته ميــان تيمهاي بارســلونا و پاريسنژرمن تمام نشــده بود كه اين داور تركتبار دوباره يك تصميم خبرساز گرفت. آيتكين كه خيليها او را به قضاوت جانبدارانه براي بارسلونا متهم كردهاند، اين هفته كارش در بوندسليگا را از سر گرفت و قضاوت بازي تيمهاي هامبورگ و بوروسيا مونشنگلادباخ را برعهده داشــت، ديداري كه با پيروزي 2 بر يك هامبورگيهــا خاتمه يافت. اين بازي يك صحنه جنجالي داشت كه نام آيتكين را دوباره بر سر زبانها انداخت.

او يك گل به ســود گلادباخ اعلام كرد كه كمكش آن را مردود دانســت. اختلاف نظر ميان آيتكين و دستيار او سبب شد كه آنها چند لحظهاي با يكديگر مشورت كنند و در نهايت اين داور تركتبار بود كه متقاعد شد تصميمش اشــتباه بوده است و گل را مردود اعلام كرد كه اين اتفاق واكنش تند بازيكنان مونشــنگلادباخ و هواداران آنها را در پي داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.