امري: بر بازي تسلط كامل داشتيم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

ســرمربي پاريســنژرمن از عملكرد مردانش برابــر لوريــان در رقابتهاي ليگ يك فرانسه تمجيد كرد. اوناي امري در پي برتري 2 بر يك شــاگردانش در خانه لوريان در چارچوب هفته بيســتونهم لوشامپيونه فرانسه و صعود به رده دوم جدول ردهبندي اين رقابتها گفت: در تمام طول ۹۰ دقيقه بر بازي تسلط داشتيم. ابتدا با دو گل از لوريان پيش افتاديم و سپس يك گل دريافت كرديم امــا در ادامه حريفمــان را متوقف كرديم و نگذاشتيم موقعيتهاي زيادي روي دروازه ما خلق كند. سرمربي اسپانيايي مدافع عنوان قهرماني لوشــامپيونه تأكيد كرد: كسب اين ۳ امتيــاز براي ما خيلي اهميت داشــت. ما بر بازي تســلط كامل داشــتيم و عالي بازي كرديــم، حتي ميتوانســتيم بهتر هم بازي كنيم. با وجود اين از كار تيمم در اين ديدار رضايت كامل را دارم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.