زيدان: ناباس ما را نجات داد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

با وجود گاف بزرگي كه كيلور ناباس در شب پيروزي 2 بر يك رئال مادريد برابر بتيس داد، زينالديــن زيدان از دروازهبان كاســتاريكايياش تمجيــد كــرد و گفت اگــر واكنش فوقالعــاده او در دقيقه دوم وقتهاي تلف شده نيمه دوم نبود، رئال به جاي 3 امتياز بازي تنها يك امتياز گرفته بود. زيزو درباره اينكه آيــا ناباس بابت متوقف كردن بازيكن حريــف در موقعيت تك به تك بايــد كارت قرمز ميگرفت هم گفت: «من صحنه را نديــدم و نميتوانم چيزي دربارهاش بگويم.»

زيدان در پاســخ بــه انتقاداتي كه از بــازي نه چنــدان زيبــاي تيمش صورت گرفــت هم گفــت: «رئال مادريــد در هر لحظهاي از بــازي ميتواند گل بزند. مهم اين اســت كه ذهنتان آزاد باشد و بتوانيد درســت فكر كنيــد. در نهايــت ما با يك ضربه شــروع مجدد بــازي را برديم اما ما در اســتفاده از اين موقعيتها تبحر داريم. من اما دوست دارم كه با شيوههاي ديگر و در جريان معمول بازي هم به گل برسيم. مطمئنــم كه خيليها چشــم ديدن رئال مادريــد را ندارند اما اين طبيعي اســت. هويت ما اينگونه اســت و بسياري از مردم را آزار ميدهيم.»

مــاركا- هري كیــن، مهاجــم تاتنهام، در دقیقــه 10 بازي بــا میلوال مصدوم شــد و بیــرون رفت. تاتنهام ايــن بازي را كــه در جام حذفي برگــزار ميشــد، بــا 6 گل برد و بــه نیمهنهايــي رفت با ايــن حال، مصدومیت كین باعث نگراني باشــگاه شــده و احتمال ميرود آســیب ديدگي مچ پا ســبب شــود كین تا پايــان فصل قادر به بازي نباشــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.