داور فهميد ناباس با من برخورد كرده است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

دنــي ســبايوس، بازيكــن رئال بتيــس ميگويــد متئو لائــوز داور بازي تيمــش در خانه رئال مادريد متوجه شــده بــود كه كيلور نابــاس، دروازهبان كهكشــانيها ســد راه او در يك موقعيت تك به تك شــده است. سبايوس در مــورد جنجاليترين صحنه بــازي گفت: «متئو ميداند كــه برخوردي صورت گرفــت. او خــودش اين را به من گفــت البته به اينكه نابــاس بايد كارت قرمز بگيــرد اعتقاد نداشــت. فكــر ميكنم او ميخواســت به نفع هيــچ يك از دو تيم ســوت نزند اما مرتكب اشــتباه شــد. البته همــه ما اشــتباه ميكنيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.