كريم 2 دقيقه پس از تعويض گل زد!

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

المپیاكــوس در بــازي كــه از حضور نیمســاعته مهاجــم ايراني خــود بهره بــرد مقابــل آترومیتوس پیروز شــد. از هفته بیست و چهــارم رقابتهــاي لیگ يونان، المپیاكــوس میزبان آترومیتوس بــود و با نتیجه دو بر صفر پیروز شد. در اين ديدار كريم انصــاري فرد از دقیقه 60 وارد میدان شد و در دقیقه 62 موفق به گلزني شد تا دو دقیقه پس از حضورش در گلزني موفــق عمل كند. ديگر گل المپیاكوس توســط دكاســتا در دقیقه 36 زده شــد. كريم انصاري فرد پس از حضــورش در المپیاكوس همچنان بــه روزهاي خوبش ادامه داده و توانسته بازيكن موثري براي المپیاكوس باشد. هر چند پیش از اين سرمربي اين تیم يوناني اعتقاد چنداني به انصاري فرد نداشــت اما درخشــش او در بازيهــاي حذفي يونان باعث شــد تا ســرمربي المپیاكوس بیشتر از انصاري فرد اســتفاده كند كه البته اين لژيونر كشورمان جواب اعتماد او را داده و در گلزني موفق عمل كرده است. المپیاكوس با ايــن برد 54 امتیازي شد و فاصله خود با پانیونیــوس 48 امتیازي را حفظ كرد و آترومیتوس هم با 35 امتیاز هشتم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.