عباس چمنيان نماينده مربيان در مجمع عمومي فدراسيون

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سرمربي تيم ملي نوجوانان در غياب سرمربيان ساير ردههاي سني بايد در مجمع عمومي و ســاليانه فدراسيون نماينده مربيان باشد. مجمع عمومي و ساليانه فدراســيون چهارشــنبه در آكادمي ملي المپيك در حالي برگزار ميشود كه هنوز نماينده مربيان در اين مجمع مشخص نشده است.

نكته قابل توجه اينكه اساســنامه به صراحت ميگويد بايد سرمربي تيم ملي بزرگســالان در مجمع بهعنوان نماينده مربيان حاضر باشد و در صورتي كه مليت سرمربي تيم ملي ايراني نباشد، سرمربي تيم اميد در مجمع حضور پيدا ميكند.

جالب اينكه در حال حاضر تيم ملي اميد وجود خارجي ندارد و سرمربي تيم ملي رده ســني بعدي يعني تيم ملي جوانان بايد جايگزين وي شود كه اميرحســين پيرواني، ســرمربي اين تيم نيز قرار است براي قرعه كشي جام جهاني جوانان راهي كرهجنوبي شود.

بنابراين ســرمربي تيم ملي نوجوانان يعني عباس چمنيان كه اتفاقا وي براي همراهي اين تيم در اردوي تهران حضور دارد بايد در مجمع حاضر شود و اگر طبق اساسنامه رفتار شود، اين مربي در مجمع نماينده مربيان خواهد بود. اين در حالي است كه در مجمع انتخاباتي ارديبهشت ماه امسال نماينده مربيان حضور نداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.