جلسه 4 ساعته تاج با معاون صداوسيما

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رييس فدراســيون فوتبال جلســهاي طولاني مدت را با معاون سازمان صداوسيما برگزار كرد. پس از مشــكلاتي كه بر ســر توافــق فوتبال بــا صداوســيما درباره حق پخش به وجود آمــد و يكروزه دوربينهاي برنامههاي تخصصي سازمان به ورزشگاهها راه داده نشــدند، مذاكــرات دو طرف ادامه پيدا كرد و جلسات مختلفي برگزار شد.

در ايــن راســتا مهدي تــاج، رييس فدراســيون فوتبال به ســازمان صداوسيما رفت و با احمد شــهرياري، معــاون منابع مالي و سرمايه انساني اين سازمان جلسهاي طولاني مدت را برگزار كرد.

در اين جلســه دو طــرف راهكارهاي مختلف براي پرداخت حق پخش به فوتبال را بررســي كردند و حالا ايــن اميدواري به وجود آمده كه مشــكلات تا حدي برطرف شــود. طي روزهاي گذشته اعلام شد كه با توجه به قرارداد در دســت اقدام فدراسيون فوتبــال، دوربينهــاي صدا و ســيما حق حضور در ورزشگاهها را نخواهند داشت كه البته در روز بازيها با وســاطت برخيها و اعلام رييس فدراسيون فوتبال، اين موضوع منتفي شــد و قرار شــد قبل از پايان سال موضوع حــق پخش تلويزيونــي به صورت كامل حل شود.

ظاهراً جلســه تاج نيز در همين راستا بــوده و هر چند هنوز از محتوا و تصميمات اين جلســه خبري منتشر نشده است اما به نظر ميرســد حل و فصل اين مساله به بعد از تعطيلات سال جديد بكشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.