مصاف با ارمنستان و عراق در ايروان و كربلا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم ملي كشورمان در سال جديد در دو بازي تداركاتي به مصاف تيمهاي ارمنستان و عراق ميرود. در شــرايطي كه اردوي تيم ملي براي دو بازي حســاس مقدماتي جام جهاني در دور برگشت مقابل قطر و چين به صورت غيررســمي آغاز شده و قرار است تا پايان هفته شكل جدي تري به خود بگيرد تا بازيكنان براي بازي دوســتانه با عراق در تاريخ 2۸ اسفند آماده شوند اين بازي قرار است سال آينده هم تكرار شود. با تلاشهاي صورت گرفته از ســوي فدراسيون فوتبال، تيم ملي قرار اســت سال آينده در ماههاي ژوئن)خردادماه( و اكتبر)مهرماه( قبل و بعد از بازيهاي پاياني مقدماتي جام جهاني دو بازي تداركاتي با تيمهاي ارمنستان و عراق برگزار كند كه هــر دو بازي خارج از ايران خواهد بود. تيم ملي كه قرار اســت قبل از بازيهاي روز هشــتم و نهم مقدماتي جام جهانــي در خردادماه اردوي آمادهســازي خود را در ايــروان برپا كند، روز 15 خرداد در اين شــهر به مصاف تيم ملي ارمنستان خواهد رفــت؛ ضمن اينكه طبق توافقات به عمل آمده كيروش و شاگردانش در مهرماه سال 96 به مناســبت افتتاح ورزشگاه 30 هزار نفري كربلا در اين شهر به مصاف تيم ملي عراق خواهند رفــت كه اين بازي روز دوم اكتبر )10 مهرماه( برگزار خواهد شــد. عراقيها كه به تازگي ورزشــگاهي مدرن و 30 هزار نفره در كربلا ســاخته اند، مدتها بود تلاش ميكردند تــا در مصاف با ايران اين مجموعه زيبا را افتتاح كنند كه به نظر ميرســد با موافقت كيروش اين اتفاق در مهرماه 96 رخ بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.