جباري: تا يك هفته ديگر به تمرينات الاهلي برميگردم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هافبك ايرانــي الاهلي قطر از بهبود وضعيت مصدوميتش خبــر داد. مجتبي جباري لژيونر ايرانــي الاهلي قطر اكنون در حال گذراندن دوران مصدوميت خود اســت و پــس از آنكه از ايــران به دوحه برگشــته تحت درمان اســت. جباري در اين باره ميگويد: «من به يك هفته ديگر براي درمان نياز دارم تا دوباره به تمرينات تيم برگردم. زمان زيادي را براي بازي در تركيب تيــم در 3 بازي مانــده از ليگ ستارگان دارم و ميتوانم در خدمت تيمم باشم.» پيش از اين نيز رسانههاي قطري از رفع مصدوميت جباري خبر داده بودند و اينكه مسوولان الاهلي در تلاش هستند هر چــه زودتر اين بازيكــن را به تركيب اصلي تيمشــان باز گردانند. جباري بعد از مدتها بازي در كشورمان، چند سالي اســت كه راهي قطر شده و در اين كشور توانسته عملكرد قابل قبولي داشته باشد. او پيــش از اين از چند تيم كشــورهاي حوزه خليج فارس پيشــنهادهايي داشت كه ترجيح داد همچنان به كارش با الاهلي ادامه دهد. جباري چند هفتهاي است كه به خاطر مصدوميت نتوانســته الاهلي را همراهي كند و حالا اميدوار اســت خيلي زود به تركيب تيمش باز گردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.