گمانه زنی روزنامه قطري درباره فهرست تيمملي ايران

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

روزنامه الرايه قطر مدعي شــد كه كيروش فهرســت 25 بازيكن تيمملي ايــران را براي بازي با قطــر اعلام كرده اســت. در حاليكه كارلــوس كيروش، سرمربي تيمملي كشورمان هنوز فهرست بازيكنــان جديد براي اردوي تيم ملي را اعلام نكرده اســت در عين ناباوري يكي از رســانههاي قطر فهرست 25 بازيكن ايران را منتشــر كرد. روزنامه الرايه قطر مدعي شد و نوشت: «كيروش، سرمربي تيمملي ايران فهرست بازيكنان ايران را براي ديدار دوستانه با عراق و ديدار قطر منتشــر كرد كه اين 25 بازيكن به شرح زير اســت: بيرانوند، اخباري، مظاهري، رضاييان، حسيني، محمد انصاري، ميلاد محمدي، محمــدزاده، پورقاز، ابراهيمي، كاميابــي نيا، حــاج صفي، شــجاعيان، تبريزي، رفيعي، اميري، طارمي، پهلوان، ساســان انصــاري، شــجاعي، زهيوي، حاتمــي، ايران پوريان، غفوري و ترابي». به نظر ميرسد با توجه به بازي حساسي كه تيم ملي قطر با تيم ملي كشورمان در چند روز آينده خواهد داشت، رسانههاي قطري از هم اكنــون گمانهزنيها درباره تيــم ملي كشــورمان را آغــاز كردند و بــر همين اســاس تمركز زيــادي روي برنامههاي تيم ملي كشورمان دارند. تيم ملــي قطر در بازي برگشــت رقابتهاي مقدماتــي جام جهاني بايــد با تيم ملي كشورمان بازي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.