با استراحت بوخاروف فرصت بازي به آزمون رسيد!

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســرمربي روستوف روسيه پس از بازي با ترك گروژني اظهارات عجيبي در مورد آزمون بيان كرد. در چارچوب هفته نوزدهم ليگ برتر روسيه روستوف كه سردار آزمون مليپوش را در اختيار دارد به مصاف ترك گروژني كه ميلاد محمدي را در اختيــار دارد، رفت. در نهايت شــهرآورد ايرانيهاي روسيه با نتيجه تساوي بدون گل خاتمه يافت. ايوان دانيليانتس، ســرمربي روستوف پس از اين بــازي اظهارات عجيبي را درباره آزمون داشــت. او در اين باره و حضور آزمــون در زمين اينطور حرف ميزند: «الكســاندر بوخاروف در چند هفته گذشته بازيهاي زيادي را انجام داده بود و نياز به اســتراحت داشت. با استراحت بوخاروف، آزمون نيز فرصت بازي پيدا كرد!» اين اظهارات سرمربي روســتوف در حاليكه است كه آزمون در چند بازي روســتوف به عنوان يار ذخيره به ميدان آمده اســت و آنها از مهاجم 23 ســاله روس به جاي ستاره ايراني استفاده كردهاند و اين مليپوش كشــورمان كــه از آمادگــي كاملي برخوردار اســت نتوانســته در تركيب اصلي به ميدان برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.