امارات اول آسيا، فدراسيون ايران در رده هشتم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فدراســيون فوتبال كشــورمان در جديدتريــن رده بنــدي كنفدراســيون فوتبال آســيا در رده هشــتم آسيا قرار گرفــت. كنفدراســيون فوتبــال آســيا جديدتريــن رده بندي فدراســيونهاي برتر و موفق قاره كهن را منتشــر كرده اســت كه فدراسيون ايران در رده هشتم آسيا قرار گرفت. ۷0 درصد معيار انتخاب رده بندي فدراسيونها براساس موفقيت باشــگاههاي هر كشور در ليگ قهرمانان آسيا و مســابقات ای اف سی كاپ است و 30 درصد باقيمانده نيز بسته به نتايج كسب شــده تيمملي است. متاسفانه در ســالهاي اخير نمايندگان كشورمان در ليگ قهرمانان آسيا نتايج مطلوبي كسب نكردنــد و به همين جهت فدراســيون فوتبال كشورمان در ميان 10 كشور قاره كهن رده هشتم را به خود اختصاص داده اســت. رده بندي 10 فدراسيون فوتبال موفق آسيا به شرح زير است: 1-فدراسيون امارات، 562/96 امتياز 2-فدراسيون كره جنوبي، ۸9/۸94 3-فدراسيون قطر، ۸1/۷54 4-فدراسيون عربستان، ۷5/66 5-فدراسيون چين، ۷0/111 6- فدراسيون ژاپن، 69/211 ۷- فدراسيون استراليا، 64/459 ۸- فدراسيون ايران، 63/2۸ 9- فدراسيون ازبكستان، 46/۷0۷ 10- فدراسيون تايلند، 34/361

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.