اشتليكه: تحت تاثير جو به ايران باختيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم ملــي كره جنوبي بايــد در اولين ديــدار خود در دور برگشــت انتخابي جام جهاني در قاره آســيا برابر چين به ميدان برود و بعد از آن با سوريه بازي كند. ديدار كره جنوبي و چين در حالي برگزار ميشود كه اخيرا تنش سياســي بين دو كشــور به بالاترين حد رسيده است.

اولي اشــتليكه ســرمربي آلماني كره جنوبي گفت: «بازي بــا چين بعد از ديدار بــا ايران، دومين بازي ســخت مــا در اين گروه خواهد بود. ميخواهم مطمئن شــوم بازيكنانم تحت تاثيــر تنشها قرار نگيرند. كره جنوبي وقتي در ورزشــگاه 100 هزار نفــري آزادي برابر ايران بــازي كرد تجربه خوبــي از بازي در جو مخوف ورزشــگاه را به دســت آورد. بازي كه بــا برتري يك بر صفر ايران بــه پايان رســيد. در اين دوره از رقابتهــا، نااميدكنندهتريــن بــازي ما برابر ايران بود چراكه بازيكنانم نتوانســتند كارشــان را به درســتي انجام بدهند. آنها تحت تاثير جو ورزشــگاه قرار گرفتند ولي مــن فكر ميكنم تجربه بازي با ايران درس خوبي براي ما باشــد تا برابــر چينيها به اينطور مسائل توجهي نكنيم. بازيكنان بايد ياد بگيرند چطور با اين شرايط كنار بيايند تا بتوانيم نتيجه مناسبي را كسب كنيم.»

بازي كره جنوبــي و چين اولين بازي كرهايها در ســال 201۷ خواهد بود. مربي آلماني در پايــان گفت: «ميخواهم اين دو بــازي را با برد به پايان برســانيم تا ســال 201۷ را خوب شــروع كرده باشــيم ولي متاسفانه مصدوماني در تيم داريم.»

كره جنوبي با يك امتياز كمتر از ايران در رده دوم گــروه انتخابي جام جهاني در قاره آسيا قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.