حقيقي با اسكيلستونا يكساله بست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عليرضــا حقيقي دروازهبــان تيم ملي ايران ســرانجام پس از ماهها بي تيم ماندن به تيــم اسكيلســتونا از ليگ برتر ســوئد پيوست. تيم اسكيلستونا فصل قبل با كسب رتبه دومي ليگ يك سوئد ليگ برتري شد. فصل جديد ليگ برتر سوئد از ابتداي آوريل و حدود دو هفته ديگر آغاز خواهد شــد و اين تيم در اولين گام ميهمان ساندســوال خواهد بود.

عليرضا حقيقي با قراردادي يكساله به اين تيم پيوســته كه براي يك ســال ديگر قابل تمديد خواهد بود. عليرضا حقيقي 2۸ ساله كه نزديك به 9 ماه دور از ميادين بوده است به اين ترتيب اولين لژيونر ايراني است كه به ليگ ســوئد پيوســته است. او اولين ايراني حاضر در ليگ روســيه و پرتغال نيز بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.