استقلال خوزستان تيمي غيرمنتظره است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كريــم بوضيف بازيكــن خط مياني لخويــاي قطر هم اميد زيــادي دارد كه تيمــش بتواند در بازي مقابل اســتقلال خوزســتان به پيروزي برســد. بوضيف كه آماده بازي با آبيهاي ايراني شــده، درباره اين بازي حســاس از هفته ســوم ليگ قهرمانان آســيا كه در اهواز برگزار ميشــود، ميگويــد: «مــا از بازيكنان قدرتمنــد و بــا كيفيت بــالا برخوردار هســتيم و براي پيروزي برابر اســتقلال خوزستان آماده شديم. ســه امتياز اين بازي ميتوانــد باعث قــرار گرفتن تيم لخويــا در صدر جدول ردهبندي شــود. البتــه حريف ما از حمايت هواداران خود برخوردار است كه ميتواند همواره براي حريفان دردسرساز شود اما تيم لخويا به چنين فضاهايــي عادت كرده و اميدوارم در شرايط خوبي به هدفمان برسيم.»

بازيكن خط ميانــي لخويا در رابطه با شناخت از اســتقلال خوزستان ادامه ميدهد: «اطلاعات خوبي درباره بازيكنان تيم استقلال خوزســتان داريم. آنها تيم غيرمنتظره گروه B ليگ قهرمانان آسيا هستند، چون در 2 بازي خود برابر الفتح عربســتان و الجزيره امــارات به پيروزي رســيدند اما مــا تلاش ميكنيــم بازي خوبي انجام دهيم تا هم روند اســتقلال خوزســتان را قطــع كنيم و هــم اينكه خودمان به پيروزي برسيم و صدر جدول را به دست بياوريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.