با تمام قدرتمان در اهواز بازي ميكنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بازيكنان لخويــاي قطر كه در 2 هفتــه ابتدايي ليگ قهرمانان آســيا موفق شدند 4 امتياز به دست بياورند حالا به دنبال اين هستند كه با كسب پيروزي مقابل اســتقلال خوزستان، صــدر جــدول را از اين تيــم ايراني بگيرند.

عبدالرحمــن محمد بازيكن تيم لخويا در آستانه بازي هفته سوم گروه B ليگ قهرمانان آسيا برابر استقلال خوزســتان ميگويد: «بازي آســاني پيش رو نداريم و هر دو تيم استقلال خوزستان و لخويا به دنبال كسب سه امتياز هستند. لخويا با نهايت قدرت و توان خود در اهواز بازي خواهد كرد و با احترام به تيم استقلال خوزستان به دنبال پيروزي هستيم».

محمــد در رابطــه بــا تاثير اين پيــروزي روي رونــد 2 تيــم ادامه ميدهــد: «ايــن موفقيــت ميتواند موقعيــت تيــم لخويــا را در جدول ردهبندي بهبود ببخشــد. ما در بازي با الجزيره امارات نمايش بسيار خوبي براي رســيدن به پيروزي داشــتيم و در بازي برابر الفتح عربســتان هم در آســتانه كسب ســه امتياز بوديم اما برخي اشــتباهات باعث شد دو امتياز اين بازي را از دست بدهيم. اميدوارم رونــد پيروزي ما از بــازي امروز برابر استقلال خوزستان دوباره آغاز شود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.