بازي ايران با ازبكستان لغو شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

قرار بــود تيمهاي ملي فوتســال ايران و ازبكســتان در ارديبهشــت ماه ســال آينده در تاشكند با هم دو ديدار تداركاتــي برگزار كنند كــه با تصميم مســوولان فوتســال ازبكســتان، اين مسابقه لغو شده است.

ايــن در حالي اســت كــه ديدار اميدهاي ايران و ازبكســتان سر جاي خود پابرجاست و تيم اميد ايران با سفر به تاشــكند، در ارديبهشــت دو ديدار با تيم زير 20 ســال ازبكستان برگزار خواهد كرد.

عبــاس ترابيان رييس كميته فني

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.