طالبلو آماده حضور در تمرينات گروهي فولاد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

وحيد طالبلــو دروازهبان فولاد خوزســتان كه در بازي با گســترش فــولاد تبريز مصدوم شــده بود، اين روزهــا تلاش ميكند كــه زودتر به شرايط ايدهآل برگردد و به تيم كمك كند. طالبلو كه از ناحيه كتف دچار آسيبديدگي شده بود، خيلي تلاش كرد كه به بازي با تراكتورسازي تبريز برسد و در اين بازي به تيمش كمك كند اما باز هم به اين بازي نرسيد تا اين بار هم احسان مراديان دروازهبان جوان فولاديهــا درون دروازه قرار بگيرد. اگرچــه مراديان خيلي خوب كار كــرد و حتي در 2 بــازي اخير توانست 2 كلينشــيت داشته باشد اما كادرفني فولاد خوزســتان خيلي تــلاش ميكند تا وحيــد طالبلو را زودتر به شرايط بازي برسانند چراكه در حال حاضر فولاد خوزســتان تنها يــك دروازهبــان دارد كــه ميتواند درون دروازه قــرار بگيــرد. مهرداد طهماســبي رباط پاره كرده و مدت زيــادي از فوتبــال دور خواهد بود، وحيــد طالبلو هم فعــلا تمرينات آمادهســازي خــود را دنبال ميكند تا به شــرايط ايدهآل برسد. طالبلو كه چند هفته پيــش از ناحيه كتف و دنده دچار مصدوميت شــده بود، حالا به شرايط مناسبي رسيده و اين آســيبديدگي را پشت سر گذاشته. دروازهبان باتجربه فولاد خوزســتان احتمالاً ظــرف يكي دو روز آينده در تمرينات گروهي سرخپوشان اهوازي شركت خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.