بلوكباشي: در جام جهاني ميتوانيم روي سكو برويم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فريد بلوكباشــي بازيكن تيم ملي فوتبال ســاحلي ايران هم از قهرماني تيم كشــورمان در آسيا خيلي خوشحال است و در مورد اين رقابتها ميگويد: «تمام تيمها با تمام قدرت آمده بودند تا جواز حضور در جام جهاني را كســب كنند. ما توانســتيم با اقتــدار تمام تيمها را شكست دهيم و جام قهرماني را بالاي سر ببريم.» بلوكباشي با اشاره به جام جهاني باهاما ادامه ميدهــد: «من فكر ميكنم تا 45 روز ديگر جام جهاني آغاز ميشــود. ما يك هفته اســتراحت داريــم و دوباره بايد كار را آغاز كنيم. يك مســابقات باشگاهي آســيايي- اروپايي برگزار ميشود و سپس بايد در خدمت تيم ملي باشيم. قرعهكشي انجام شده و ما با ايتاليا، نيجريه و مكزيك همگروه هستيم و اميدوارم اردوهاي خوبي تا زمان شــروع مسابقات داشــته باشيم. حداقــل هدف ما رفتن روي ســكوي جام جهاني اســت. اين قول را ميدهيم كه ما ميتوانيم اين كار را انجام دهيم.» بلوكباشــي درباره پاداش قهرمانيشــان ميگويــد: «ما كار خود را انجــام داديم. درباره پاداشها ما صحبتي نداريم، چه 15 ميليون، چه 150 ميليون تومان، چه 5/1 ميليارد! هر چقدر دادند، ما ممنون هســتيم چون فدراسيون در اين مدت حمايت خوبي از ما داشت». مواجه شد اما هافبك باتجربه صباييها که بارها از جامعه داوري و شريفي داور بازي عذرخواهي کرده، باز هم ميگويد که کارش عمدي نبوده و در يك لحظه در کما بود که اين اتفاقات رخ داد. قاسم دهنوي که شرايط متفاوتي را در صباي قم تجربه کرد، در مورد اين اتفاق،

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.