فاضلي: سپاهان همچنان براي آسيايي شدن بخت دارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با وجود اينكه ســپاهان در رده هفتم جــدول قرار گرفته و تنهــا 6 بازي ديگر تا پايان فصل باقي مانده اما حســين فاضلي هافبك زردپوشــان اصفهاني معتقد اســت تيمــش همچنان براي كســب ســهميه آســيا شــانس دارد. فاضلي درباره عملكرد ســپاهان بعد از گذشــت 24 هفته از ليگ برتر ميگويد: «ما از لحاظ امتيازي عملكرد خوبــي نداشــتيم. متأســفانه در خيلي از بازيها با بدشانســي و اشــتباهات داوري امتياز از دست داديم و در بعضي مسابقات هم خودمان اشتباه كرديم. ما نتوانستيم به جايگاه مورد نظرمان برسيم ولي شش بازي باقي مانده و بايد تلاش كنيم. سپاهان براي كسب سهميه آسيا شانس دارد و سه چهار تيم ديگر هم دنبال اين هدف هســتند. ما هم تلاش ميكنيم تا در نهايت ســهميه را بگيريم و اميدوارم اين اتفاق رخ دهد.»

هافبك سپاهانيها در مورد اينكه چرا در بيشتر بازيهاي اين فصل نيمكتنشين بــوده، ادامه ميدهد: «من نتوانســتم زياد بازي كنم و اين تصميم كادر فني بود. من به تصميم و تفكرات عبدا... ويســي احترام ميگــذارم و اين وظيفه را دارم كه هر وقت به ميــدان رفتم توقعات ســرمربي تيم را برآورده كنم. اميدوارم سال 96 سال بهتري براي من باشد. ما نتوانستيم امسال هواداران سپاهان و مردم اصفهان را خوشحال كنيم ولي مطمئناً در ســال 96 دنبــال جبران هستيم و اميدوارم بهترين نتايج را بگيريم. جايگاه واقعي سپاهان بالاي جدول است و بايد به اين جايگاه برسيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.