كمالوند، بازيكنانش را تنبيه كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در حالي كه اكثــر تيمهاي ليگ برتري بــراي تعطيــلات عيد نــوروز چنــد روز به بازيكنان خود استراحت دادهاند اما گسترش فــولاد فقط يــك روز )اول فروردين( تمرين نميكند. پس از اتفاقاتي كه در بازي گسترش فولاد و صباي قم رخ داد و باشــگاه تبريزي اعتراضهاي شــديدي را بــه كميته داوران انجام داد، فراز كمالوند در اعتراض به عملكرد شــاگردانش، آنها را تنبيه كرد. كمالوند فقط روز اول فرورديــن را تعطيل اعلام كرده و در روزهاي قبل و بعد از روز اول نوروز تمرينات گســترش فولاد طبــق روال گذشــته انجام ميشــود. حالا بايد منتظر ماند و ديد آيا اين تنبيه، تاثير مثبتي روي تيم خواهد داشت يا اينكه برعكس جواب خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.