ويسي از بيمارستان مرخص شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عبدا... ويسي ســرمربي سپاهان كه به دليل مشــكل كليوي و البته گوارشــي در بيمارستان بســتري بود و حتي تحت عمل جراحي قــرار گرفت، ديروز از بيمارســتان سپاهان اصفهان مرخص شد. قرار است امروز روي ويســي معاينات نهايي صورت بگيرد، هرچند كه اين مربي بايد يك هفتهاي را به استراحت مطلق بپردازد. تمرينات سپاهان در غياب ويســي تا 28 اسفند ادامه دارد و ســرمربي اين تيم با آغاز دور تازه تمرينات از 3 فروردين به اين تيم اضافه خواهد شد. ويســي در بازي آخر ســپاهان در سال 95 مقابل ســياهجامگان مشهد به دليل بستري بودن در بيمارستان غايب بود كه اين بازي با تساوي يك بر يك به پايان رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.