ناصحي: به سقوط فكر نميكنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رضا ناصحي كاپيتان پديده مشهد معتقد است تيمش اين فصل به هيچ عنوان به دسته پايينتر سقوط نخواهد كرد: «ما از همان اول به ســقوط فكر نميكرديم و خودم به توانايي تيم اعتقاد داشــتم. خطري پديده را تهديد نميكنــد ولي ما بايد در شــش بــازي باقي مانده هــم نتايج خوبي بگيريم تا يك جايگاه مناسب به دست بياوريم.» ناصحي در رابطه با اينكه چرا پديده امسال نتوانست نتايج خوبي بگيرد، ادامه ميدهد: «ما بيشترين ضربه را از تعطيليهاي ليــگ خورديم و هر وقت خوب نتيجــه گرفتيم يا خوب بــازي كرديم ليگ تعطيل شــد. مسائل مديريتي هم تمركز تيم را در برخــي هفتهها بههم ريخت ولي خدا را شكر آرامش به تيم ما بازگشت».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.